เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชข่าวประชาสัมพันธ์


   
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อตรวจร่างกาย รอบที่ 1 Portfolio 
      -.รายชื่อ
      -.แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
     • ประกาศทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า รายละเอียด ,ใบสมัคร 
     • รายงานผลการพิจารณาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป(รอบที่2) รายละเอียด 
     • แบบฟอร์ม แผนการใช้เงินทุนการศึกษา, ใบสำคัญรับเงิน 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(เพิ่มเติม) รอบรับตรงอิสระ(เพิ่มเติม)  2564 รายละเอียด  
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงอิสระ(เพิ่มเติม)  2564 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ 2564 รายละเอียด 
     • เปิดรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไปสำหรับปีการศึกษา 2564
    โปสเตอร์ รายละเอียด ใบสมัคร  
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับ Admissions 2564 
    รอบเรียกเพิ่มเติมครั้งที่1 และเรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับ Admissions 2564
    เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2 รายละเอียด
     • คู่มือนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
     • คู่มือนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับ Admissions 2564
    เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 1 รายละเอียด
     • ประกาศการแต่งกายสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด 
     

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

     • ประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้)ครบรอบ 40 ปี วพบ.นครศรีธรรมราช รายละเอียด  
     • รับสมัครอาจารย์พยาบาล รายละเอียด  ใบสมัคร  
     • ประกาศผลเปิดซองจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ งานบ้านงานครัว
    รายละเอียด  
     • ประกาศเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คอมพิเตอร์ งานบ้านงานครัว รายละเอียด 
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ รายละเอียด 
     • ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งต่างๆดังนี้  รายละเอียด  
      1.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
      2.คนงานสนาม 1 อัตรา
      3.พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา 
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งแพทย์แผนไทย รายละเอียด 
     • ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  ประเมินความรู้ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 
    รายละเอียด 
     • ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการความรู้ความสามารถ ทักษะ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม เวชปฏิบัติครอบครัวรุ่นที่ 3(รอบเพิ่มเติม) รายละเอียด 
     • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เวชปฏิบัติครอบครัวรุ่นที่ 3 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น
    รุ่นที่ 30  รายละเอียด   ติดต่อสอบถาม 
     • ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแพทย์แผนไทย รายละเอียด ใบสมัคร
     

ภาพกิจกรรม
[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

· ดาวน์โหลดโลโก้วิทยาลัย 
1.โลโก้วิทยาลัยภาษาไทย  ดาวน์โหลด
2.โลโก้วิทยาลัยภาษาอังกฤษ  ดาวน์โหลด
3.โลโก้ สถาบันพระบรมราชชนก(ใหม่)  ดาวน์โหลด
4.โลโก้ กระทรวงสาธารณสุข  ดาวน์โหลด

    
ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 1 ประเภท ในฐานข้อมูล
Visitor =
จรรยาข้าราชการ
ผู้อำนวยการ
    
       นายสุทัศน์ เหมทานนท์
      • สายตรงผู้อำนวยการ
      • ระบบ PIEiS
สารสนเทศ
ระบบบุคลากร
ระบบพัฒนาบุคลกากร
ศูนย์รวมแบบประเมินออนไลน์
<แบบประเมินออนไลน์>
แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564
รายงานการเงินและบัญชี

สขร.1
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• เครือข่ายอุดมศึกษา   
• ประชาสัมพันธ์ สบช.   
• สถาบันพระบรมราชชนก  
• กระทรวงสาธารณสุข  
• สภาการพยาบาล  
• สมาคมพยาบาลฯ ภาคใต้  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
• จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา  
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย 
ศูนย์ข้อมูลชีววัตถุ  
ศูนย์โรคติดเชื้อพาหะนำโรค 
ศูนย์ข้อมูลธาลัสซิเมีย 
ศูนย์รังสี,เครื่องมือแพทย์ 
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง 
ศูนย์ประกันคุณภาพLab 
ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด 
ศูนย์ข้อมูลยา 
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร 
ทำเนียบการวิจัย 2551  
อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยตามบริบทภาคใต้All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที