เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายยุทธศาสาตร์และบริหาคุณภาพ
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายส่งเสริมวิชการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์  
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
Intranet วพบ.นศ
สำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายภายในวิทยาลัย
ห้องสมุดและการสืบค้น
 
สารสนเทศวิทยาลัยฯ  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์มโครงร่างวิจัย  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
• การเบิกจ่ายเงินในการผลิตงานวิชาการ  
• โครงร่างผลงานทางวิชาการ61  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

ข่าวประชาสัมพันธ์...ย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

     
     • กำหนดการซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียด 
     • คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560  รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบสอบกลาง รอบที่ 6  รายละเอียด  แบบฟอร์ม
     • การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560  รายละเอียด  
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่าน ธรรมศึกษา2560 รายละเอียด 
     • ประกาศค่าลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา2560 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบสอบกลาง รอบที่ 5
       1.ประกาศรายชื่อ  2.ขั้นตอนรายงานตัว  3.ใบมอบตัว  4.แบบฟอร์มประวัติ
   5.ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  6.แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่
     • ประกาศค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  รายละเอียด
     • ขั้นตอนรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2560 รายละเอียด  แบบฟอร์ม
     • ตารางสอบประมวลความรู้รายชั้นปีและตารางปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2560 รายละเอียด
     • แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา รายละเอียด
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
     • ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ  รายละเอียด
     • ตารางสอบประมวลความรอบรู้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 ระบบคัดตรง ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
     • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 ระบบคัดตรง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด 
     • ตารางสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2559  รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ระบบคัดตรง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ระบบคัดตรง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด 
     • ประกาศชำระค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ระบบคัดตรง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
     • แนวปฏิบัติในการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
     • ประกาศการตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด 
     • ประกาศค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา 2560 รายละเอียด
     • ประกาศหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากน้ำท่วม รายละเอียด
     • รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2559  ปี1 รุ่น28  ปี3 รุ่น26
     • คู่มือซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียด
     • กำหนดการรับปริญญาปีการศึกษา 2559  รายละเอียด
     • ประกาศผลสอบธรรมศึกษา 2558  รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • ประกาศค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   #ปี2  #ปี3  #ปี4
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 7  รายละเอียด กำหนดการ 
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 7  รายละเอียด 
     • คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด 
     • ขั้นตอนแบบฟอร์มการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด 
     • ประกาศกองทุนกู้ยืม กยศ รายละเอียด 
     • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา รายละเอียด
     • รายการค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลาง ประจำปี 2559 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • ใบเจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/59 รายละเอียด
     • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด 
     • รายชื่อตัวสำรอง รอบที่ 1 ระบบสอบตรง ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด 
     • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและตรวจร่างกายในระบบสอบตรง ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบตรง ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • ใบแจ้งชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียด
     • ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ดาวน์โหลด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559  รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ ระบบคัดตรงจากพี้นที่ ปีการศึกษา 2559  รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ระบบคัดตรงจากพี้นที่  รายละเอียด
     • คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
     • ประกาศค่าลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียด , แบบฟอร์ม
     • ประกาศ รับสมัคร ทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่องและทุนเฉพาะคราว รายละเอียด
     • เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด , ขั้นตอน
     • รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ และใบแจ้งการชำระเงิน ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 27 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง 2558 รอบ 2 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง 2558 ชุมพร
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง 2558 นครศรีธรรมราช
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษา รายละเอียด
     • ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับที่ 3/2558 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายและรายละเอียดการเข้าค่าย  รายละเอียด
     • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2558 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) รายละเอียด

สงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-07-10 (24404 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6391, 0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที