เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
แจ้งซ่อม
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
ข่าวประชาสัมพันธ์...ย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อตรวจร่างกาย รอบที่ 1 Portfolio 
      -.รายชื่อ
      -.แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
     • ประกาศทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า รายละเอียด ,ใบสมัคร 
     • รายงานผลการพิจารณาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป(รอบที่2) รายละเอียด 
     • แบบฟอร์ม แผนการใช้เงินทุนการศึกษา, ใบสำคัญรับเงิน 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(เพิ่มเติม) รอบรับตรงอิสระ(เพิ่มเติม)  2564 รายละเอียด  
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงอิสระ(เพิ่มเติม)  2564 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ 2564 รายละเอียด 
     • เปิดรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไปสำหรับปีการศึกษา 2564
    โปสเตอร์ รายละเอียด ใบสมัคร  
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับ Admissions 2564 
    รอบเรียกเพิ่มเติมครั้งที่1 และเรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับ Admissions 2564
    เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2 รายละเอียด
     • คู่มือนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
     • คู่มือนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับ Admissions 2564
    เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 1 รายละเอียด
     • ประกาศการแต่งกายสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงอิสระ(เพิ่มเติม)ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรงอิสระ(เพิ่มเติม)ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด 
     • คู่มือนักศึกษา ดาวน์โหลด 
     • ประกาศ ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2563
   1.ประกาศ
   2.เอกสารแนบหมายเลข 1
   3.เอกสารแนบหมายเลข 2
   4.เอกสารแนบหมายเลข 3
   5.เอกสารแนบหมายเลข 4
     • แบบฟอร์มรายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 32 รายละเอียด
     • ประกาศรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 32  รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่เพื่อรายงานตัวเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
     • ประกาศการจัดหอพักเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคไวรั สโคโรน่า2019 รายละเอียด
     • ประกาศการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า2019 รายละเอียด 
     • ประกาศขอความร่วมมือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากักตัวที่บ้านก่อนรายงานตัวเข้าศึกษา รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้าศึกษารอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions(เพิ่มเติม) รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆรอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับแบบ Admissions 2563 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
     • ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบการรับตรงจากพื้นที่ 2563 รอบเพิ่มเติม2 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่กลุ่มพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบรับตรงจากพี้นที่ 2563 รอบเพิ่มเติม   รายละเอียด
     • ประกาศกำหนดการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพี้นที่ 2563 รายชื่อ
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพี้นที่ 2563 รายชื่อ 
     • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รับตรงจากพื้นที่ 2563 รายละเอียด คำแนะนำ 
     • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ รับตรงจากพื้นที่ 2563 รายละเอียด 
     • ตารางกำหนดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา รายละเอียด 
     • แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการแก่นักศึกษา รายละเอียด 
     • ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับนักศึกษาปีการศีกษา 2563 รายละเอียด
     • คู่มือนักศึกษา ดาวน์โหลด
     • ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
     - ประกาศรายงานตัวเข้าศึกษานักศีกษาใหม่  รายละเอียด
     - แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา  รายละเอียด
     - ใบมอบตัวนักศึกษา  รายละเอียด
     - ตัวอย่างใบมอบตัวนักศึกษา รายละเอียด
     - กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา  รายละเอียด
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงอิสระ และแบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร รายละเอียด 
     • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 
     • ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลด
     • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาปีการศึกษา 2562 รายละเอียด  คุณสมบัติทุน
     • ประกาศรับนักศึกษา การรับตรงอิสระ วันที่ 21-24 มิย. ณ วพบ.นครศรีธรรมราช รายละเอียด 
     • กำหนดการให้กู้ยืม กยศ ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
     • การลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 
     • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions รอบที่ 3 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ Admissions รอบที่ 3 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions รอบที่ 2 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions รอบที่ 2 รายละเอียด 
     • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions รอบที่ 2
   ณ หอประชุม(ตามวันเวลาที่กำหนด)
      1.นครศรีธรรมราช รายละเอียด
      2.ชุมพร  รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions  รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions  รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ Admission รายละเอียด 
     • ประกาศรายผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง  รอบที่ 3 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับตรง รอบที่ 2  รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรง  รอบที่ 2   รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง รอบที่ 2 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับตรง ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ การรับตรง ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษา (เพิ่มเติม) การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปี 2562  รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปี 2562  รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงจากพื้นที่  ปีการศึกษา 2562    
    • รายชื่อ  ดาวน์โหลด
    • ใบชำระเงิน วพบ.นครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด
    • ใบชำระเงิน วพบ.ตรัง  ดาวน์โหลด
    • ใบชำระเงิน วพบ.ยะลา   ดาวน์โหลด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่  รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบรับตรงจากพี้นที่ ปี 2562 รายละเอียด 
     • ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร ปีการศึกษา 2561(รวมทุกชั้นปี) รายละเอียด
     • การลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2561
        • กำหนดการลงทะเบียนและขั้นตอน
    • คำร้องขอลงทะเบียน
    • รายวิชาชั้นปีที่ 1 
    • รายวิชาชั้นปีที่ 2
    • รายวิชาชั้นปีที่ 3 
    • รายวิชาชั้นปีที่ 4
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงอิสระ 2561 รายละเอียด  ใบชำระเงิน  
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ การรับตรงอิสระ 2561 รายละเอียด
     • กำหนดกิจกรรมรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 รายละเอียด 
     • ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบ การรับตรงอิสระ  รายละเอียด  
     • ประกาศการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด  ใบแจ้งชำระเงิน 
     • หลักฐานและขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่  รายละเอียด  แบบฟอร์ม 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานฯและสัมภาษณ์ Admissions รอบที่ 5 รายละเอียด  
     • ประกาศรายชื่อ(นักศึกษาใหม่) Adminsions รอบที่ 4 รายละเอียด
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อชำระเงินค่าเล่าเรียน Admissions รอบที่ 4  รายละเอียด  ค่าใช้จ่าย
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐาน และสัมภาษณ์ Admissions รอบที่ 4 รายละเอียด
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้าศึกษา(นักศึกษาใหม่)Admissions รอบที่ 3 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อชำระค่าบำรุงการศึกษา Admissions รอบที่ 3  รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่การรับแบบ admissions รอบที่ 2  รายละเอียด
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงิน รายละเอียด  รายชื่อนครศรีฯ  รายชื่อชุมพร  ฟอร์มชำระเงิน
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์ Admissions รอบ 2 ปี 2561 รายละเอียด 
     • รายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้าศึกษา(นักศีกษาใหม่)การรับแบบรับตรง(Admissions) 2561 รายละเอียด 
     • ประกาศใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions 2561 รายละเอียด 
     • ประกาศการดำเนินการขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (กยศ) รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายการรับแบบ Admissions 2561 รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ Admissions รายละเอียด  
     • ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560  ชั้นตรี  ชั้นโท  ชั้นเอก
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง รอบที่ 2 รายละเอียด แบบฟอร์มชำระเงิน
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระบบรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
     • ประกาศค่าใช้จ่ายและแบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร รายละเอียด  
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง  ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย ระบบรับตรง 2561 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบรับตรง 2561 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรงจากพี้นที่ ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 
      1.รายชื่อ ดาวน์โหลด 
      2.ใบชำระเงิน วพบ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลด
      3.ใบชำระเงิน วพบ.ยะลา  ดาวน์โหลด
      4.ใบชำระเงิน วพบ.ตรัง  ดาวน์โหลด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์โควต้า สบช การรับตรงจากพี้นที่  รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับตรงจากพี้นที่ปีการศึกษา2561 รายละเอียด
     • กำหนดการซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียด 
     • คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560  รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบสอบกลาง รอบที่ 6  รายละเอียด  แบบฟอร์ม
     • การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560  รายละเอียด  
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่าน ธรรมศึกษา2560 รายละเอียด 
     • ประกาศค่าลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา2560 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบสอบกลาง รอบที่ 5
       1.ประกาศรายชื่อ  2.ขั้นตอนรายงานตัว  3.ใบมอบตัว  4.แบบฟอร์มประวัติ
   5.ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  6.แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่
     • ประกาศค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  รายละเอียด
     • ขั้นตอนรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2560 รายละเอียด  แบบฟอร์ม
     • ตารางสอบประมวลความรู้รายชั้นปีและตารางปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2560 รายละเอียด
     • แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา รายละเอียด
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
     • ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ  รายละเอียด
     • ตารางสอบประมวลความรอบรู้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 ระบบคัดตรง ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
     • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 ระบบคัดตรง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด 
     • ตารางสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2559  รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ระบบคัดตรง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ระบบคัดตรง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด 
     • ประกาศชำระค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ระบบคัดตรง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
     • แนวปฏิบัติในการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
     • ประกาศการตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด 
     • ประกาศค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา 2560 รายละเอียด
     • ประกาศหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากน้ำท่วม รายละเอียด
     • รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2559  ปี1 รุ่น28  ปี3 รุ่น26
     • คู่มือซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียด
     • กำหนดการรับปริญญาปีการศึกษา 2559  รายละเอียด
     • ประกาศผลสอบธรรมศึกษา 2558  รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • ประกาศค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   #ปี2  #ปี3  #ปี4
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 7  รายละเอียด กำหนดการ 
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 7  รายละเอียด 
     • คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด 
     • ขั้นตอนแบบฟอร์มการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด 
     • ประกาศกองทุนกู้ยืม กยศ รายละเอียด 
     • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา รายละเอียด
     • รายการค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลาง ประจำปี 2559 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • ใบเจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/59 รายละเอียด
     • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด 
     • รายชื่อตัวสำรอง รอบที่ 1 ระบบสอบตรง ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด 
     • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและตรวจร่างกายในระบบสอบตรง ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบตรง ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • ใบแจ้งชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียด
     • ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ดาวน์โหลด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559  รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ ระบบคัดตรงจากพี้นที่ ปีการศึกษา 2559  รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ระบบคัดตรงจากพี้นที่  รายละเอียด
     • คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
     • ประกาศค่าลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียด , แบบฟอร์ม
     • ประกาศ รับสมัคร ทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่องและทุนเฉพาะคราว รายละเอียด
     • เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด , ขั้นตอน
     • รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ และใบแจ้งการชำระเงิน ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 27 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง 2558 รอบ 2 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง 2558 ชุมพร
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง 2558 นครศรีธรรมราช
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษา รายละเอียด
     • ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับที่ 3/2558 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายและรายละเอียดการเข้าค่าย  รายละเอียด
     • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2558 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) รายละเอียด

สงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-07-10 (43165 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที