เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
แจ้งซ่อม
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
ข่าวประชาสัมพันธ์...ย้อนหลังข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

     • รับสมัครอาจารย์พยาบาล รายละเอียด  ใบสมัคร 
     • ประกาศผลเปิดซองจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์ งานบ้านงานครัว รายละเอียด
     • ประกาศเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คอมพิเตอร์ งานบ้านงานครัว รายละเอียด 
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ รายละเอียด 
     • ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งต่างๆดังนี้  รายละเอียด  
      1.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
      2.คนงานสนาม 1 อัตรา
      3.พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา 
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งแพทย์แผนไทย รายละเอียด 
     • ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  ประเมินความรู้ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 
    รายละเอียด 
     • ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการความรู้ความสามารถ ทักษะ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม เวชปฏิบัติครอบครัวรุ่นที่ 3(รอบเพิ่มเติม) รายละเอียด 
     • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เวชปฏิบัติครอบครัวรุ่นที่ 3 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น
    รุ่นที่ 30  รายละเอียด   ติดต่อสอบถาม 
     • ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแพทย์แผนไทย รายละเอียด ใบสมัคร
     • ประกาศผลการเปิดซองจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์และงานบ้านงานครัว รายละเอียด
     • ประกาศเสนอราคาจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์ และงานบ้านงานครัว รายละเอียด 
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด 
     • ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ประเมินความรู้ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ
    ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
    ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประเมินความรู้รอบที่ 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ รายละเอียด 
     • ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งยามรักษาการ รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ รายละเอียด
     • ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ในประเมินความรู้ฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละอียด
     • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวง รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อคัดเลือกผู้ขอโอน ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งอา่จารย์สอนภาษาอังกฤษ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รายละเอียด 
     • ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายขนมหวานและผลไม้ รายละเอียด 
     • ประกาศให้เช่าสถานที่จำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ รายละเอียด 
     • English teacher Job Vacancies >> Click for Detail 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถ รายละเอียด
     • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด 
     • ประกาศกำหนดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
     • รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
     • รายละเอียดห้องสอบและข้อปฎิบัติการสอบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี รุ่นที่ 10 รายละเอียด 
     • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานจ้างเหมาบริการ รอบที่1 รายละเอียด
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ พนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง รายละเอียด ใบสมัคร 
     • ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด 
     • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ หลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัวฯ  รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะตำแหน่ง คนงานสนาม รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ รายละเอียด 
     • ประกาศผลการเปิดซองการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คนงานสนาม รายละเอียด 
     • ประกาศผลการเปิดซองการให้บริการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษา รายละเอียด 
     • ประกาศผลการเปิดซองการให้บริการประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด 
     • ประกาศเสนอราคาการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน รายละเอียด 
     • ประชาสัมพันธ์วันพยาบาลแห่งชาติ  21 ตค.62 หนังสือเชิญ ใบตอบรับ กำหนดการ
     • ประกาศรับสมัครให้บริการร้านจำหน่ายสินค้ามินิมาร์ท รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครให้บริการร้านอาหารเพิ่มเติม  รายละเอียด
     • ประกาศผลการเปิดซองให้บริการร้านอาหาร  รายละเอียด
     • ประกาศผลการเปิดซองการให้บริการจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ รายละเอียด
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
     • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครร้านให้บริการจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ รายละเอียด 
     • ประกาศรับสมัครร้านให้บริการปรุง จำหน่ายอาหารสำหรับนักศึกษา รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  รายละเอียด ใบสมัคร
     • English teacher Job Vacancies >> Click for Detail
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด 
     • ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่สำหรับสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกการประเมินสมรรถนะงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
     • รับสมัครงานตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง รายละเอียด 
     • English teacher Job Vacancies  >> Click for Detail 
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด 
     • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายละเอียด 
     • ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด 
    1.ตำแหน่งหัวหน้าแม่บ้าน 1 ตำแหน่ง
    2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด 
     • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการดังนี้ รายละเอียด
    - ช่างทั่วไป 1 ตำแหน่ง
    - คนงานสนาม 1 ตำแหน่ง
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผุูผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วพยาบาล รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
    สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   (ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 30 พย 61) รายละเอียดและใบสมัคร
     • ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
     • พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพยาบาลแห่งชาติ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งธุรการ รายละเอียด 
     • ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการ ธุรการ รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ งานจ้างเหมาบริการ ธุรการ รายละเอียด 
     • ประกาศเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์และงานบ้านงานครัว  รายละเอียด 
     • รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง  รายละเอียด  ใบสมัคร  
     • ประกาศผู้ชนะให้บริการจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ รายละเอียด 
     • ประกาศผู้ชนะการให้บริการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษา  รายละเอียด 
     • ประกาศ การให้บริการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษาบริโภค  รายละเอียด 
     • ประกาศ การให้บริการจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี  รายละเอียด 
     • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียด 
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียด
     • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ รายละเอียด
     • รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียด
     • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธี e-bidding รายละเอียด 
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้าราชการ รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิ์สอบคัดเลือกราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน รายละเอียด
     • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
    รายละเอียด  ใบขอโอน  ใบขอย้าย  
     • โครงการอบรม "การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน"  รายละเอียดใบสมัคร, หนังสือเชิญ 
     • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฟื้นฟูสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติ รายละเอียด
        (หมายเหตุ) ให้ผู้อบรมนำหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายืนยันในวันอบรมด้วย
     • โครงการอบรมฟื้นฟูสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติ ขั้นตอน รายละเอียด กำหนดการ หนังสือเชิญ
        (หมายเหตุ) เพิ่มเติมกรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ ใบสมัคร
     • ประกวดราคาชุดสร้างสถานการณ์จำลองและอุปกรณ์ประกอบ(e-bidding) รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ธุรการ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด 
     • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งานธุรการ 1 ตำแหน่ง รายละเอียด 
     • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย รายละเอียด
     • โครงการอบรม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" เขตสุขภาพที่ 11 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด 
     • ประกาศสอบซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(หุ่นฝึก) รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด
     • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด ใบสมัคร
     • อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาล การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน รายละเอียด หนังสือเชิญ
     • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด รายละเอียด 
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด 
     • ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคาร 9 และอาคารเรียน 1 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด 
     • รับสมัครอบรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (CNEU=17.5 )
   รายละเอียด , แผ่นพับ , หนังสือเชิญ
     • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร 9  รายละเอียด 
     • ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการจำนวน 17 อัตรา รายละเอียด 
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ รายละเอียด 
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ครั้งที่ 1 รายละเอียด 
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้าราชการ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือก่ข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการประเมินความรู้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด 
     • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/โอน รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/โอน รายละเอียด 
     • ประกาศรับสมัครอาจารย์พยาบาลจำนวน 3 ตำแหน่ง  รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/โอน รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/โอน รายละเอียด  แบบฟอร์ม 
     • รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560  รายละเอียด
     • ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด รายละเอียด
     • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อ่มแซมห้องสมุด รายละเอียด
     • ประกาศขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือก ตำแหน่งงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด รายละเอียด
     • ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 14 รายการ รายละเอียด คุณลักษณะ
     • รับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด รายละเอียด
     • รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (อาจารย์สอนพยาบาล) รายละเอียด ใบสมัคร
     • พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพยาบาลแห่งชาติ รายละเอียด
     • ประกาศขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด ใบสมัคร
     • ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ รายละเอียด
     • ประกาศสอบราคาให้เช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษา รายละเอียด 
     • ประกาศให้บริการสถานที่ จำหน่ายกาแฟและเบเกอร์รี่ รายละเอียด
     • ประกาศให้บริการอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
     • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด ใบสมัคร
     • ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ รายละเอียด
     • ประกาศสอบราคาให้เช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษา รายละเอียด  
     • ประกาศให้บริการสถานที่ จำหน่ายกาแฟและเบเกอร์รี่ รายละเอียด
     • ประกาศให้บริการอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
     • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รายละเอียด
     • English Teacher Job >detail< 
     • ประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รายละเอียด 
     • รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(1ปี) รายละเอียด ใบสมัคร
     • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาล(การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน) รายละเอียด 
     • ประกาศขี้นบัญชีการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
     • คู่มือ/ระเบียบการ สำหรับ ผบต.รุ่น 26 ปี 2559 รายละเอียด
     • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) รายละเอียด
     • ประกาศให้บริการอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด 
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน/ย้าย รายละเอียด  
     • โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการ(การจัดการโรคเรื้อรัง)ใบสมัคร รายละเอียด หนังสือเชิญ
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการเพื่่อรับโอน/ย้าย รายละเอียด 
     • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน/ย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียด 
     • ประกาศให้บริการอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
     • ประกาศสอบราคาจ้างกำจัดปลวก รายละเอียด 
     • ประกาศให้บริการอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รายละเอียด  
     • ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองการทำคลอดขั่นสูง รายละเอียด 
     • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
     • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด 
     • ประกาศวิจารย์ประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด ‏
     • ประกาศขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รายละเอียด 
     • ประกาศสอบราคาจ้างตัดเย็บชุดฝึกปฏิบัติการ รายละเอียด 
     • ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รายละเอียด  
     • ประกาศการให้บริการจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด 
     • ประกาศสอบราคาให้เช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษา รายละเอียด 
     • กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด , ใบสมัคร
     • อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาลเพื่อรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน
   (เลื่อนอบรมเป็นวันที่ 16-29 กรกฎาคม 2558) รายละเอียด กำหนดการ  
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้บุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1‏ รายละเอียด 
     • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ บุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด 
     • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด
     • รับสมัครอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รายละเอียดกำหนดการใบสมัคร 
     • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง‏ รายละเอียด
     • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียด
     • ประกาศวิจารย์ร่างขอบเขตของงานอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง‏ รายละเอียด 
     • ประกาศผลการประกวดราคาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร รายละเอียด 
     • ประกาศแจ้งงดจัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพแกนนำบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนาหน่อยงานคุณธรรม" รายละเอียด 
     • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด 
     • กำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรเวชหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รายละเอียด 
     • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารความยาว 158 เมตร รายละเอียด 
     • ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวิดีโอและอุปกรณ์เสริมในการกระจายภาพ รายละเอียด 
     • ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบเสียงตามสาย รายละเอียด 
     • ประกาศการชำระเงินของการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 14 รายละเอียด 
     • ประกาศวิจารย์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 158 เมตร รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 14 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์หลักสูตรเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 14 รายละเอียด
     • ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด 
     • อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 14 รายละเอียด , ใบสมัคร , หนังสือเชิญ 
     • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
     • อบรมวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง การจัดการปัญหาสุขภาพในบริการปฐมภูมิ
   (CNEU 30 หน่วย) รายละเอียด , ใบสมัคร
     • ประกาศวิจารณ์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
     • ประกาศให้เช่าอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายกาแฟและเบเกอร์รี่ รายละเอียด
     • ประกาศให้เช่าอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
     • รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ รายละเอียด 
     • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด1 , รายละเอียด2 
     • สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา ประจำห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
     • รับสมัครศิษย์เก่าที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดี รายละเอียด 
     • สอบราคาก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลและโรงจอดรถยนต์  รายละเอียด
     • กำหนดการพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ รายละเอียด 
   

สงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-08-17 (27519 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที