เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายยุทธศาสาตร์และบริหาคุณภาพ
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายส่งเสริมวิชการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์  
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
Intranet วพบ.นศ
สำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายภายในวิทยาลัย
ห้องสมุดและการสืบค้น
 
สารสนเทศวิทยาลัยฯ  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์มโครงร่างวิจัย  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
• การเบิกจ่ายเงินในการผลิตงานวิชาการ  
• โครงร่างผลงานทางวิชาการ61  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

รางวัลเชิดชูเกียรติและความภาคภูมิใจ
 
รางวัลชนะเลิศหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552- 2555
 
รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งตำบล
 
รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี : โครงการพัดลมไล่ยุงเพื่อสุขภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   
  
ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคใต้
ประเภทผู้อำนวยการ
ของสถาบันพระบรมราชชนก
  นางสาวอมรา ภิญโญ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นคนดีศรีสาธารณสุข
ของกระทรวงสาธารณสุข
  นางจิราภรณ์ กาญจนะ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ได้รับคัดเลือกรางวัลทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช
ประเภทอาจารย์พยาบาล
  
นายสุทัศน์ เหมทานนท์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคใต้
ประเภทรองผู้อำนวยการ
ของสถาบันพระบรมราชชนก
  นางสาวจตุพร ตันตะโนกิจ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคใต้
ประเภทอาจารย์ผู้สอนด้านกิจการนักศึกษา
ของสถาบันพระบรมราชชนก
  นายวินิจฉัย นินทรกิจ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคใต้
ประเภทบุคลากรสายสนันสนุนด้านวิชาการ
ของสถาบันพระบรมราชชนก
  นางธมลวรรณ แก้วกระจก
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นพยาบาลดีเด่น ระดับปฏิบัติการ
ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้
  นางนิศารัตน์ นรสิงห์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ผู้สอนด้านกิจการนักศึกษา
ระดับเครือข่ายพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้

  นางพิมพวรรณ เรืองพุทธ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ผู้สอนด้านบริการวิชาการ
ระดับเครือข่ายพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้
  
นางเกษรา วนโชติตระกูล
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นพยาบาลดีเด่น ระดับผู้บริหาร
ของชมรมพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
  
นางสาวอุทุมพร ดุลยเกษม
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นพยาบาลดีเด่น ระดับปฏิบัติ
ของชมรมพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
และอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอนภาคปฏิบัติ
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  นายเลอพงษ์ ยิ้นลิ้ง
พนักงานขับรถ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างประจำดีเด่น
ระดับเครือข่ายพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้
  นายอาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์
วิทยาจารย์ ชำนาญการพิเศษ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ขวัญใจนักศึกษา
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  นางวรัญญา จิตรบรรทัด
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอนภาคทฤษฎี
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  นางดารุณี คารวานนท์
แม่บ้าน
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่ขวัญใจนักศึกษา
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  นางนันทนา บุญเกียรติ
เจ้าหน้าที่อาคาร
ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรช่วยเหลือกิจกรรมดีเด่น
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  นายอนุศิษฏ์ ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์
ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรช่วยเหลือกิจกรรมดีเด่น
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  
   
  
ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ได้รับคัดเลือกให้เป็นพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล
ประเภทผู้บริหาร ประจำปี 2554 จากสมาคมพยาบาลภาคใต้
  นางพนิดา รัตนพรหม
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล
ประเภทผู้ปฏิบัติการ ประจำปี 2554 จากสมาคมพยาบาลภาคใต้
ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอนภาคปฏิบัติ
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  นางจิตฤดี รอดการทุกข์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นพยาบาลดีเด่น
ของชมรมพยาบาลนครศรีธรรมราช
  
นางธมลวรรณ แก้วกระจก
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นพยาบาลดีเด่น
ของชมรมพยาบาลนครศรีธรรมราช
  
นายสุทัศน์ เหมทานนท์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น วพบ.สงขลา
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาล
และอาจารย์ดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา เครือข่าย SC-Net
  นางสาวอมรา ภิญโญ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  
นางจรรยา ศรีมีชัย
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอนภาคปฏิบัติ
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  
นายอาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์
วิทยาจารย์ ชำนาญการพิเศษ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ขวัญใจนักศึกษา
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 นางดารุณี คารวานนท์
แม่บ้าน
ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรแบบอย่างนักศึกษา
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 นายเลอพงษ์ ยิ้นลิ้ง
พนักงานขับรถ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรช่วยเหลือกิจกรรมดีเด่น
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 นายวินิจฉัย นินทรกิจ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่ขวัญใจนักศึกษา
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

สงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2013-01-07 (4173 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6391, 0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที